boek_vogel_btn
Het Prille Begin

In 1874, één jaar na het ontstaan van de parochie Eizer, werd de fanfare Sint Rochus boven de doopvont gehouden in de herberg De Kam, gelegen binnen het pachthof van de familie Decoster. Dit pachthof bevond zich op de hoek van de Duisburgse Steenweg en de Bekestraat.

Er bestaan geen schriftelijke bewijzen maar de mondelinge overlevering leert ons dat de vermoedelijke stichters en stamvaders Jan-Philippe Decoster, Louis Decoster, Henri De Brouwer en Franciscus Tastenhoye waren.

De eerste chef was Joannes Franciscus Vandooren ("Suske Vandoure").

Het eerste concert werd vermoedelijk gehouden in het huis van Sebastiaan Franciscus Van Dam en Anna Catherina Vandooren. Dit huis stond en staat nog steeds in de Ballingstraat op nummer 96. Men hield er herberg, en men beschikte er over een grote zolder waar het concert gespeeld werd. Of er enige familiebanden bestonden tussen Anna Vandooren en "chef" Vandooren is niet duidelijk maar ze zouden de keuze van het café in de Ballingstraat wel kunnen verklaren.

Hoelang de zolder in de Ballingstraat dienst gedaan heeft als "concertzaal" hebben we niet kunnen achterhalen. Feit is dat Sint Rochus rond 1890 het café van "Den Halve" als stamlokaal had. Dit café bevond zich langsheen de Duisburgse Steenweg, ongeveer tegenover het huidige café "Bij Jokke". Naast het café was een zaaltje dat Fiene Desmet van den Halve huurde om er een ijzerwinkel te houden.

Het eerste vaandel was geen vaandel, maar een groen houten bord waarop in sierlijke rode letters te lezen stond :

"Fanfarenmaatschappy St Rochus Eyzer Overyssche"